ChaoPatient

Ứng dụng hồ sơ sức khỏe & chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bạn.

Được tin tưởng bởi 150+ Cơ sở Y tế:

"Trợ Lý Sức Khỏe"
Cho Bệnh Nhân

Ứng dụng cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ sức khỏe điện tử, hỗ trợ đặt lịch, nhắc uống thuốc và các gợi ý chăm sóc sức khỏe phù hợp.

  • Quản Lý Hồ Sơ Sức Khỏe
  • Đặt Lịch Hẹn Khám
  • Nhắc Nhở Lịch Khám, Đơn Thuốc
  • Gợi Ý Thực Đơn, Hoạt Động Sức Khỏe
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙